آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌ها

دانلود فهرست آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌ها به تفکیک دانشکده‌ها (همراه با نام مسئول و اطلاعات تماس) - 1394

 

جدول زیر مربوط به آخرین فهرست جامع تعداد 338 آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌های دانشکدگان فنی دانشگاه تهران، بدون اطلاعات تماس می‌باشد.

(تاریخ به‌روزرسانی 13-06-1400)

ردیفدانشکده/مرکزعنوان آزمایشگاهنوع آزمایشگاهنام سرپرست
1عمرانمحاسبات سریعپژوهشیدکتر سهیل محمدی-
2عمرانروسازی راهآموزشی- پژوهشیدکتر سید محمدضیا علوی-
3عمرانزمین شناسی مهندسی و مکانیک سنگآموزشیدکتر پلاسی-
4عمرانسازهپژوهشیدکتر محمد صادق معرفت-
5عمرانسنجش و پایش آب و محیط زیستپژوهشیدکتر رضا غیاثی-
6عمرانمکانیک خاکپژوهشیدکتر عباس قلندرزاده-
7عمرانهیدرولیک و سیالاتآموزشی- پژوهشیدکتر سیدتقی امید نائینی-
8عمرانآزمايشگاه شناسايي سيستم هاي مهندسيپژوهشیدکتر مریم بیطرف-
9عمرانگرافیک رایانه ای در مهندسی عمرانپژوهشیدکتر نوید خادمی-
10عمرانمصالح ساختمانیپژوهشیدکتر محمد شکرچی زاده-
11عمراننقشه برداریآموزشیدکتر پلاسی-
12متالورژیانجماد فلزاتآموزشیدکتر فرشاد اخلاقی-
13متالورژیبازيافت موادپژوهشیدکتر فرشته رشچی-
14متالورژیپوشش های پلیمری محافظ خوردگیپژوهشیدکتر رضا نادری محمودی-
15متالورژیپوشش و خوردگیآموزشی- پژوهشیدکتر چنگیز دهقانیان-
16متالورژیتریبولوژیپژوهشیدکتر حمیدرضا قاسمی منفرد راد-
17متالورژیجنبه های مکانیکی خوردگیپژوهشیدکتر سعیدرضا الله کرم-
18متالورژیجوشکاریپژوهشیدکتر سید علی اصغر اکبری موسوی-
19متالورژیخواص مکانیکی موادآموزشی- پژوهشیدکتر عباس زارعی هنزکی-
20متالورژیخوردگیآموزشی- پژوهشیدکتر رضا نادری محمودی-
21متالورژیدگرگونی های فازی پیشرفتهپژوهشیدکتر محمود نیلی احمدآبادی-
22متالورژیریخته گری دقیقآموزشی- پژوهشیدکتر مهدی ملکان-
23متالورژیریخته گریآموزشی- پژوهشیدکتر مهدی ملکان-
24متالورژیکارگاه پروژهکارگاه آموزشی- پژوهشیدکتر مهدی ملکان-
25متالورژیمدل سازیآموزشی- پژوهشیدکتر مهدی ملکان-
26متالورژیساخت مواد ولايه هاي نانوساختارپژوهشیدکتر سید فرشیدکاشانی بزرگ-
27متالورژیسرامیکپژوهشیدکتر علی محمد هادیان-
28متالورژیشکل پذیریپژوهشیدکتر رضا محمودی-
29متالورژیشکل دادن فلزات و فرآیندهای ترمومکانیکیپژوهشیدکتر محمد حبیبی پارسا-
30متالورژیتغییر شکل گرم و فرایندهای های ترمومکانیکی مواد پیشرفتهپژوهشیدکتر عباس زارعی هنزکی-
31متالورژیعملیات حرارتیآموزشیدکتر جعفر راثی زاده غنی-
32متالورژیفرآوري و سنتزموادآموزشی- پژوهشیدکتر شهرام رایگان-
33متالورژیفولادهای پیشرفته و فرآیندهای ترمومکانیکی مواد مهندسیپژوهشیدکتر حامد میرزاده سلطان پور-
34متالورژیکریستالوگرافیآموزشی- پژوهشیدکتر سید فرشیدکاشانی بزرگ-
35متالورژیاستخراجیآموزشی- پژوهشیدکتر سعید شیبانی-
36متالورژیمتالورژی پودرآموزشی- پژوهشیدکتر محمد قمبری-
37متالورژیمتالوگرافیآموزشی- پژوهشیدکتر حسن فرهنگی-
38متالورژیمشخصه یابی موادآموزشی- پژوهشیدکتر سیروس زمانی-
39متالورژیمشخصه یابی پیشرفته-دکتر سیروس زمانی-
40متالورژیمشخصه یابی مغناطیسیپژوهشیدکتر سیدعلی سید ابراهیمی-
41متالورژیسطحپژوهشیدکتر محمود حیدرزاده سهی-
42متالورژیکامپوزیتپژوهشیدکتر فرشاد اخلاقی-
43متالورژیمواد و انرژی های تجدیدپذیرپژوهشیدکتر علیرضا بابائی-
44متالورژیمواد و کامپوزیتهای نانوساختارپژوهشیدکتر حسین عبدی زاده-
45متالورژیمیکروسکوپ الکترونی عبوریپژوهشیدکتر محمود نیلی احمدآبادی-
46متالورژیبررسی های غیرمخرب---
47متالورژیجوشكاري ليزر و لحيم كاري سخت-سيد علي اصغر اكبري موسوي-
48متالورژیپوشش‌هاي نانو ساختار-دكتر سيد محمدحسن پيش بین-
49متالورژیمواد مغناطیسیپژوهشیدکتر علیرضا بابایی-
50متالورژینانوساختارهای مغناطیسیپژوهشیدکتر سیدعلی سید ابراهیمی-
نمایش ۱ تا ۵۰ مورد از کل ۳۳۹ مورد.