آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌ها

دانلود فهرست آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌ها به تفکیک دانشکده‌ها (همراه با نام مسئول و اطلاعات تماس) - 1394

 

جدول زیر مربوط به آخرین فهرست جامع تعداد 338 آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌های دانشکدگان فنی دانشگاه تهران، بدون اطلاعات تماس می‌باشد.

(تاریخ به‌روزرسانی 13-06-1400)

ردیفدانشکده/مرکزعنوان آزمایشگاهنوع آزمایشگاهنام سرپرست
نتیجه‌ای یافت نشد.