کتابخانه‌

 

رئیس کتابخانه پردیس دانشکده‌های فنی

دکتر مراد کریم پور

 

 

 

 

کتابخانه های پردیس دانشکده‌های فنی یکی از اصلی ترین واحدهای زیر مجموعه معاونت پژوهشی می‌باشد. این کتابخانه ها شامل:

۱. کتابخانه پردیس مرکزی ۱

۲. کتابخانه پردیس مرکزی ۲( کتابخانه قلم چی)

۳. کتابخانه کاسپین

۴. کتابخانه فومن