کارکنان

 

" همکاران حوزه پژوهش‌های بنیادی"

 

khatibi

پروین خطیبی جلالی

کارشناس پژوهشی (مفتخر به کسب کسوت بازنسشتگی از ابتدای سال ۱۳۹۹)

  • امور مربوط به امتیاز مقالات

داخلی: ۴۲۷۹

khatibi

فاطمه جعفرنژادی

کارشناس پژوهشی

  • امور مربوط به دوره های تحقیقاتی پسا دکتری

داخلی: ۴۴۲۶

khatibi

راحله زارعی

کارشناس پژوهشی

  • امور مربوط به تشویق آثار پژوهشی

داخلی: ۴۰۰۶

 

فرنوش بهرامی

کارشناس پژوهشی

  • امور مربوط به حمایت از پایان نامه / رساله دانشجویی

 

داخلی: ۴۴۲۸

khatibi

فرحناز فراهانی

کارشناس پژوهشی

  • امور مربوط به گرنت

داخلی: ۴۴۶۷

khatibi

سمیه صادقی

کارشناس پژوهشی

  • امور مربوط به حمایت از پایان نامه / رساله دانشجویی
  • امور مربوط به و مسافرت‌و مأموریت‌های اعضای هیأت علمی و دانشجویان

داخلی: ۴۴۴۸