کارکنان

 

" همکاران حوزه پژوهش‌های کاربردی"

 

khatibi

لیلا ابراهیمی

کارشناس پژوهشی (مأمور به انجام وظیفه در دفتر ریاست پردیس دانشکده های فنی از ابتدای سال ۱۳۹۹)

  • امور مربوط به قراردادهای منعقده در قالب تفاهم نامه فی مابین وزارت علوم و مؤسسه آموزشی، تحقیقاتی صنایع دفاعی

داخلی: ۴۴۲۵

khatibi

سیامک جهانبخش

کارشناس پژوهشی

  • امور مربوط به بیمه و مفاصا حساب قراردادهای پژوهشی کاربردی

داخلی: ۴۱۷۰

khatibi

مریم رحمانی

کارشناس پژوهشی

  • امور مربوط به کارفرمایان (ارتباط با صنعت)

داخلی: ۴۴۲۷

khatibi

منیره طباطبایی

کارشناس پژوهشی

  • امور مربوط به قراردادهای کاربردی

داخلی: ۴۴۵۳

khatibi

الهه فیض آبادی

کارشناس پژوهشی

  • امور مربوط به خرید مواد و تجهیزات آزمایشگاهی از نمایشگاه سالانه تجهیزات ساخت داخل (معاونت علمی -فناوری ریاست جمهوری)

داخلی: ۴۲۷۹

khatibi

فاطمه عباس تقی

کارشناس پژوهشی

  • امور مربوط به تخصیص امتیاز گرنت طرح‌های کاربردی

داخلی: ۳۶۱۰

khatibi

رسول مظلوم

کارشناس پژوهشی

  • امور مربوط به قراردادهای پژوهشی کاربردی

داخلی: ۴۴۵۴