پرسنل حوزه مالی

 

رضا عزیزی‌فر

مدیر امور مالی معاونت پژوهشی

  • مسئول حسابداری طرح‌های پژوهشی کاربردی دانشکدگان فنی

داخلی: ۴۲۷۴

Kiani

فریبا مرتضوی

حسابدار

  • امور حسابداری حوزه معاونت پژوهشی

داخلی: ۴۴۵۰

حمیدرضا معظمی

حسابدار

  • امور حسابداری حوزه معاونت پژوهشی

داخلی: ۴۲۸۷