پرسنل حوزه مالی

ردیف

نام و نام خانوادگی

شرح وظایف

تلفن

۱

رضا عزیزی فر

  • معاون اداره حسابداری امور مالی پردیس دانشکده‌های فنی
  • مسئول حسابداری طرح‌های پژوهشی کاربردی پردیس فنی

۴۲۷۴

۲

فریبا مرتضوی

  • امور حسابداری حوزه معاونت پژوهشی

۴۴۵۰

۳

حمید رضا معظمی

  • امور حسابداری حوزه معاونت پژوهشی

۴۲۷۸