پرسنل نشریات

 

ناهید اختری

کارشناس

امور مربوط به نشریه مهندسی عمران

 

تلفن: ۸۸۹۵۶۰۹۷

مرضیه رسولی املشی

کارشناس

امور مربوط به نشریات مهندسی شیمی و صنایع

 

تلفن: ۸۸۹۵۶۰۹۷