پرسنل نشریات

ردیف

نام و نام خانوادگی

شرح وظایف

شماره تماس

۱

سرکار خانم ناهید اختری

کارشناس نشریه تخصصی عمران، نقشه برداری

۸۸۹۵۶۰۹۷

۲

سرکار خانم ستاره فطرس

کارشناس نشریه تخصصی شیمی و نفت، صنایع

۸۲۰۸۴۹۹۳