پرسنل نشریات

ردیف

نام و نام خانوادگی

شرح وظایف

شماره تماس

۱

سرکار خانم ناهید اختری

کارشناس و مدیر اجرایی نشریه انگلیسی مهندسی عمران

۸۸۹۵۶۰۹۷

۲

سرکار خانم مرضیه رسولی املشی

کارشناس و مدیر اجرایی دو نشریه: مهندسی شیمی و نفت (انگلیسی) و مهندسی صنایع (فارسی)

۸۸۹۵۶۰۹۷