بخش فهرست نویسی

فهرست نویسی کتاب‌ها در این بخش مطابق ویرایش دوم قواعد انگلوامریکن ( AACRII ) و بر اساس رده‌بندی کتابخانه کنگره ( LCC ) و نیز با استفاده از گسترش‌های رده‌بندی کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران صورت می‌پذیرد. آن دسته از کتابهای لاتین را که نتوان از طریق جستجو در کتابخانه های کنگره، بریتانیا و سایر کتابخانه های معتبر دنیا و در مورد کتب فارسی، کتابخانه ملی و کتابخانه های معتبر ایران فهرستنویسی نمود بایدتوسط فهرستنویس بصورت Original از طریق جستجو در subject headings ، رده‌های موضوعی و ... موضوع دهی و سازماندهی نمود.

تلفن تماس بخش فهرست نویسی: ۶۱۱۱۳۰۳۱