پرسنل کتابخانه

کتابخانه پردیس ۲ (بنیاد قلمچی)

    معاون کتابخانه   پایگاه های اطلاعاتی و فهرست نویسی
         
     
    نوشین فروزانی   نرگس صادقی گنجه
   

تلفن: ۸۸۲۲۵۳۸۷
داخلی: ۹۸۰۲

 

داخلی: ۹۸۰۶

         
    مسئول بخش مراجعات و امانات   مسئول بخش پایان نامه‌ها
         
     
    مریم فتاحی   مسعود بهمن آبادی
    داخلی: ۹۸۰۵   داخلی: ۹۸۰۹
         
         
    نگهبان    
         
       
    نوروزعلی شجاعی    
    داخلی: ۹۸۰۷