کارکنان

 

"همکاران کتابخانه پردیس دو دانشکده های فنی"

 

khatibi

نوشین فروزانی

معاون کتابخانه پردیس۲

  • امور اداری و مکاتبات کتابخانه

 

داخلی: ۹۸۰۱

khatibi

نرگس صادقی

کارشناس کتابخانه

  • امور مربوط به فهرست نویسی کتاب‌ها و پایگاه‌های اطلاعاتی و نشریات

 

داخلی: ۹۸۰۹

khatibi

مریم فتاحی

کارشناس کتابخانه

  • امور مربوط به بخش امانت

 

داخلی: ۹۸۰۵

khatibi

مسعود بهمن آبادی

کارشناس کتابخانه

  • امور مربوط به پایان نامه‌ها

 

داخلی: ۹۸۰۶

khatibi

نوروزعلی شجاعی

نگهبان

  • امور مربوط به صندوق امانت کتابخانه، کنترل ورود و خروج

 

داخلی: ۹۸۰۷