تبدیل قراردادهای شخصی به دانشگاهی

 

دستورالعمل تبدیل قراردادهای پژوهشی شخصی به قرارداد منعقده دانشگاهی