جشنواره پژوهش ۱۳۹۷

جشنواره پژوهش دانشگاه تهران (آذرماه ۱۳۹۷) به روایت تصویر