توسعه اکوسیستم نوآوری فناورانه

 

دکتر محمد سعادت سرشت

  • دانشکدگان فنی / دانشکده مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی
  • عضویت در کمیته ساختار دفتر آموزش‌های عالی تخصصی
  • معاون پژوهشی دانشکده مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی- فتوگرامتری
  • عضو کمیته ارزیابی

پست الکترونیکی: msaadat@ut.ac.ir

 

 

 

دفتر توسعه اکوسیستم نوآوری فناورانه  در معاونت پژوهشی دانشکدگان فنی به عنوان یک مرکز ستادی با هدف برنامه‌ریزی، ایجاد، هدایت و ارزیابی اکوسیستم مناسب و درخور برای گذار از دانشگاه نسل دو به چهارتشکیل شده است.