توسعه اکوسیستم نوآوری فناورانه

 

دکتر محمد سعادت سرشت

  • رئیس دفتر توسعه اکوسیستم نوآوری فناورانه

پست الکترونیکی: msaadat@ut.ac.ir

 

 

 

دفتر توسعه اکوسیستم نوآوری فناورانه  در معاونت پژوهشی دانشکدگان فنی به عنوان یک مرکز ستادی با هدف برنامه‌ریزی، ایجاد، هدایت و ارزیابی اکوسیستم مناسب و درخور برای گذار از دانشگاه نسل دو به چهارتشکیل شده است.