دفتر نوآوری و توسعه فن آفرینی

 

دکتر محمد سعادت سرشت

  • پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی
  • عضویت در کمیته ساختار دفتر آموزش‌های عالی تخصصی
  • معاون پژوهشی دانشکده مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی- فتوگرامتری
  • عضو کمیته ارزیابی

پست الکترونیکی: msaadat @ut.ac.ir

 

 

 

دفتر نوآوری و توسعه فن آفرینی: