معاون پژوهشی

دکتر بهزاد رستمی

 • معاون پژوهشی دانشکدگان فنی دانشگاه تهران ۱۳۹۷
 • مدیر امور پژوهش‌های بنیادی در معاونت پژوهشی دانشکدگان فنی ۱۳۹۵←۱۳۹۷
 • دانشکده مهندسی شیمی- انستیتو مهندسی نفت، استاد راهنما دانشجویان کارشناسی مهندسی نفت ۱۳۹۵←۱۳۹۷
 • دانشکده مهندسی شیمی- انستیتو مهندسی نفت، مدیر گروه مهندسی نفت و گاز دانشکده مهندسی شیمی ۱۳۹۴←۱۳۹۶
شرح وظایف:

معاونت پژوهشی دانشکدگان فنی وظایف مختلفی را بعهده دارد که از طریق واحدهای زیر مجموعه خود نسبت به انجام آنها اهتمام می ورزد.

اهم این وظایف عبارتند از:

 • نظارت بر عقد قراردادهای پژوهشی
 • گسترش فعالیت‌های حسابداری و انجام کلیه امور مالی قراردادهای پژوهشی کاربردی
 • فعال سازی تفاهم نامه‌های منعقده بین دانشگاه یا پردیس فنی با سازمان‌ها و دانشگاه‌های داخل و خارج از کشور
 • راه اندازی شورای هماهنگی قطب‌های علمی پردیس
 • راه اندازی شورای هماهنگی نشریات پردیس
 • پیگیری امور مربوط به مؤسسات پژوهشی پردیس
 • تصحیح و تسریع در امور اجرایی معاونت و ارتقا سطح مستند سازی
 • برگزاری جلسات منظم با معاونین پژوهشی دانشکده‌ها
 • برگزاری جلسات منظم با مدیران پژوهشی
 • پیگیری و انجام امور کارآموزی
 • پیگیری و انجام امور پروژه‌های اینترنشیپ
 • بررسی و اختصاص گرنت های پژوهشی
 • انجام کلیه امور مربوط به هزینه کرد اعتبار ویژه (گرنت)
 • انجام کلیه امور مربوط به سفرهای علمی
 • انجام کلیه امور مربوط به تشویق آثار پژوهشی (مقالات منتشره)
 • انجام کلیه امور مربوط به طرح‌های پژوهشی
 • انجام کلیه امور مربوط به مأموریت‌های پژوهشی و پژوهانه
 • ایجاد ارتباط با صنایع و سازمان‌ها جهت عقد قرارداد و تفاهم نامه همکاری
 • پیگیری و انجام امور مربوط به تسهیلات حقوقی (بیمه و مالیات) در قراردادهای پژوهشی کاربردی