کرسی‌های یونسکو

دانشکده محیط زیست

آموزش مهندسی

ریاست:  دکتر حسین معماریان

تلفن:  دکتر 88952188

دانشکده مکانیک

بازیافت آب

ریاست:  دکتر محمدحسین صراف زاده

تلفن:  61112185