قطب‌های علمی

قطب علمی

سیستم‌های الکترومغناطیسی کاربردی

دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

ریاست:  دکتر جواد فیض

تلفن:  82084223

قطب علمی

ساخت نانو ادوات سیلیکونی

دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

ریاست:  دکتر مهدی پور فتح

تلفن:  82084982

قطب علمی

ارتقا نفت سنگین و باقیمانده

دانشکده مهندسی شیمی

ریاست:  دکتر عباسعلی خدادادی

تلفن:  61112192

قطب علمی

مهندسی فرآیندهای داروسازی

دانشکده مهندسی شیمی

ریاست:  دکتر رضا ضرغامی

تلفن:  61113067

قطب علمی

مواد در فناوریهای کم مصرف انرژی

دانشکده مهندسی متالورژی و مواد

ریاست:  دکتر محمود نیلی احمد آبادی

تلفن:  82084078

قطب علمی

مهندسی سطح و حفاظت از خوردگی در صنایع

دانشکده مهندسی متالورژی و مواد

ریاست:  دکتر فرشید کاشانی بزرگ

تلفن:  82084105