نشریات دانشکده ها

 

دانشکده محیط زیست

International Journal of Environmental Research (IJER)

دانشکده محیط زیست

سردبیر: دکتر محمدحسین نیک سخن
مدیراجرایی:  
فاصله انتشار: دو ماهنامه
نشانی اینترنتی:

https://ijer.ut.ac.ir

نمایه:

Web of Science (Emerging Sources Citation Index)

دانشکده عمران

Civil Engineering Infrastructures Journal (CEIJ)

دانشکده مهندسی عمران

سردبیر: دکتر مسعود تابش
مدیراجرایی: ناهید اختری
فاصله انتشار: دوفصلنامه
نشانی اینترنتی:

https://ceij.ut.ac.ir

نمایه:

Web of Science (Emerging Sources Citation Index)

دانشکده مکانیک

Journal of Computational Applied Mechanics

دانشکده مهندسی مکانیک

سردبیر: دکتر راستگو قمصری
مدیراجرایی: دکتر حسین شکوهمند
فاصله انتشار: دو فصلنامه
نشانی اینترنتی:

https://jcamech.ut.ac.ir

نمایه:

Web of Science (Emerging Sources Citation Index)

دانشکده محیط زیست

Pollution

دانشکده محیط زیست

سردبیر: دکتر عبدالرضا کرباسی
مدیراجرایی: دکتر تورج نصرآبادی
فاصله انتشار: فصلنامه
نشانی اینترنتی:

https://jpoll.ut.ac.ir

نمایه:

Web of Science (Emerging Sources Citation Index)

دانشکده شیمی

Journal of Chemical and Petroleum Engineering, (JChPE)

دانشکده مهندسی شیمی

سردبیر: دکتر رضا ضرغامی
مدیراجرایی: مرضیه رسولی املشی
فاصله انتشار: دو فصلنامه
نشانی اینترنتی:

https://jchpe.ut.ac.ir

نمایه: علمی - پژوهشی

دانشکده مکانیک

Energy Equipment and Systems

دانشکده مهندسی مکانیک

سردبیر: دکتر فرشاد کوثری
مدیراجرایی: ناهید اختری
فاصله انتشار: فصلنامه
نشانی اینترنتی:

http://energyequipsys.com

نمایه: علمی - پژوهشی

دانشکده معدن

International Journal of Mining and Geo-Engineering

دانشکده مهندسی معدن

سردبیر: دکتر عباس مجدی
مدیراجرایی: دکتر گلناز جوزانی
فاصله انتشار: دوفصلنامه
نشانی اینترنتی:

https://ijmge.ut.ac.ir

نمایه: علمی - پژوهشی

دانشکده نقشه برداری

International Journal of Earth Observation and Geomatics Engineering

دانشکده مهندسی نقشه برداری

سردبیر: دکتر جلال امینی
مدیراجرایی: دکتر رضا شاه حسینی
فاصله انتشار: دوفصلنامه
نشانی اینترنتی:

https://eoge.ut.ac.ir

نمایه: علمی - پژوهشی

دانشکده مهندسی عمران

Journal of Algorithms and Computation(JAC)

دانشکده علوم مهندسی

سردبیر: دکتر دارا معظمی
مدیراجرایی:  
فاصله انتشار: دوفصلنامه
نشانی اینترنتی:

https://jac.ut.ac.ir

نمایه: علمی - پژوهشی

دانشکده مهندسی متالورژِی

Journal of Ultrafine Grained and Nanostructured Materials (JUFGNSM)

دانشکده مهندسی متالورژِی

سردبیر: دکتر محمود حیدرزاده سهی
مدیراجرایی:  
فاصله انتشار: دو فصلنامه
نشانی اینترنتی:

https://jufgnsm.ut.ac.ir

نمایه: علمی - پژوهشی

دانشکده محیط زیست

نشریه مهندسی صنایع

(فارسی) دانشکده صنایع

سردبیر: دکتر رضا توکلی مقدم
مدیراجرایی: مرضیه رسولی املشی
فاصله انتشار: فصلنامه
نشانی اینترنتی:

https://jieng.ut.ac.ir

نمایه: علمی - پژوهشی

دانشکده صنایع

محیط شناسی

دانشکده محیط زیست

سردبیر: دکتر حمیدرضا جعفری
مدیراجرایی: دکتر لعبت زبردست
فاصله انتشار: فصلنامه
نشانی اینترنتی:

https://jes.ut.ac.ir

نمایه: علمی - پژوهشی Scopus