آزمایشگاه‌هاو‌تجهیزات

آزمایشگاه‌های دانشکدگان فنی به تفکیک دانشکده‌های آموزشی شامل مجموعه‌ای از تجهیزات مهم جهت بررسی کیفی و کمی مواد است که با هدف ارائه خدمات پژوهشی به دانشجویان و اعضای هیات علمی دانشگاه تهران وسایر مراکز علمی، پژوهشی و صنعتی کشور تشکیل شده است.