تجهیزات بانک توسعه اسلامی

تجهیزات آزمایشگاهی خریداری شده توسط بانک توسعه اسلامی برای آزمایشگاههای دانشگاه تهران به تفکیک دانشکده‌های فنی

تجهیزات آزمایشگاهی دانشکده شیمی تجهیزات آزمایشگاهی دانشکده عمران تجهیزات آزمایشگاهی دانشکده نقشه‌برداریتجهیزات آزمایشگاهی دانشکده برق و کامپیوتر تجهیزات آزمایشگاهی دانشکده متالورژی  تجهیزات آزمایشگاهی دانشکده معدن تجهیزات آزمایشگاهی دانشکده مکانیک

تجهیزات آزمایشگاهی دانشکده فنی فومن تجهیزات آزمایشگاهی دانشکده فنی کاسپین

تجهیزات آزمایشگاهی انستیتو مهندسی نفت تجهیزات آزمایشگاهی انستیتو خودرو