درباره مراکز پژوهشی

مراکز پژوهشی کاربردی پردیس فنی از دسته  واحدهای پژوهشی نوع سه بوده در راستای توسعه و ترغیب انجام فعالیت‌های گروهی علمی پژوهشی از نوع کاربردی در دانشکدگان فنی و فراهم آوردن بستر مناسب و کارآمد برای برقراری ارتباط مؤثر و سازنده با سازمان ها و نهادهای دولتی و خصوصی کشور در حوزه صنعت تأسیس می شوند.

فعالیت این مراکز گامی در راستای تجاری سازی دستاوردهای دانشکدگان فنی و نیز توسعه فعالیت‌های بین رشته‌ای خواهد بود.

مراکز پژوهشی ممکن است زیر مجموعه دانشکدگان فنی و یا دانشکده مستقل باشند.

اهداف مراکز پژوهشی کاربردی:

o ساماندهی ساختارهای پژوهشی در زمینه های تخصصی و مأموریت گرا
o انجام طرح های پژوهشی تخصصی جهت رفع نیازهای کاربردی و صنعتی
o توسعه و تعمیق ارتباط با صنایع و سازمانها
o ایجاد بستر مناسب در جهت تجاری سازی دستاوردهای تحقیقاتی دانشکده
o توسعه و ترویج فعالیت های پژوهشی بین رشته ای
انواع مراکز پژوهشی:

الف- مراکزی که از پیوستن دو یا چند آزمایشگاه تحقیقاتی موجود در دانشکده تشکیل می شوند تا نسبت به تعریف و اجرای پروژه های تحقیقاتی در یک حوزه تخصصی خاص اقدام نمایند. اینگونه مراکز، که عرضه محور نامیده می شوند، با هدف ارائه خدمات پژوهشی و آزمایشگاهی در حوزه مأموریت خاص خود تشکیل می گردند.

ب – مراکزی که الزاما نیازی به داشتن آزمایشگاه خاص ندارند و پروژه های خود را در زمینه ای مرتبط حداقل با یک صنعت خاص انجام می دهند (اگر چه  ممکن است لازم گردد با استفاده از آزمایشگاههای دانشکده و یا سایر آزمایشگاههای پردیس، آزمونهایی را جهت دستیابی به اهداف مرکز انجام  دهند). اینگونه  مراکز تقاضا محور نامیده می شوند.

مراحل اجرایی و شرایط تصویب مراکز پژوهشی:

•  ارائه برنامه و درخواست تشکیل مرکز "عرضه محور" توسط حداقل سه نفر از اعضای هیأت علمی که حداقل دو نفر از میان آنها باید   سرپرست آزمایشگاه تخصصی باشند.
•  ارائه برنامه و درخواست تشکیل مرکز "تقاضا محور" توسط حداقل سه نفر از اعضای هیأت علمی دانشکده
•  داشتن امکانات لازم (نیروی انسانی و فضای فیزیکی ) در زمینه مرکز مورد درخواست
•بررسی مدارک مربوطه توسط معاونت پژوهشی دانشکده و ارجاع آن به شورای پژوهشی در صورت احراز شرایط لازم
•موافقت با تشکیل مرکز هم در شورای پژوهشی و هم در شورای دانشکده و اعلام آن به معاونت پژوهشی پردیس توسط رئیس دانشکده
•معرفی رئیس مرکز به ریاست پردیس توسط معاون پژوهشی پردیس جهت صدور حکم