بهداشت ایمنی و محیط زیست(HSE)

بهداشت ایمنی و محیط زیست در دانشدگان فنی (HSE)

کارگروه HSE دانشکدگان فنی دانشگاه تهران برای ایجاد محیطی ایمن، بهداشتی و مطمئن برای کار و تحصیل اعضاء تلاش می نماید. سلامت و ایمنی کلیه اعضای دانشکدگان فنی اعم از دانشجویان، کارکنان، اساتید و بازدیدکنندگان در اولویت ما است. از آنجاییکه تمامی اساتید، کارکنان و دانشجویان دانشکدگان فنی نقش مهمی در حفظ یک دانشگاه سالم، ایمن و پایدار از نظر محیط زیست را دارا هستند، لذا مسئولیت ها شامل توسعه، اجرا و حفظ تمام عناصر برنامه ایمنی در فعالیت های کاری آنها نهفته است. بنابراین این یک رابطه دو سویه بین کارگروه HSE و اعضاء دانشکدگان فنی است. هدف ما این است تا شعار ایمنی مسئولیت همه است در دانشکدگان فنی نهادینه گردد.