اخبار

انتخاب طرح عضو هیات‌علمی دانشکدگان فنی به عنوان طرح برگزیده صنعتی وزارت علوم

انتخاب طرح عضو هیات‌علمی دانشکدگان فنی به عنوان طرح برگزیده صنعتی وزارت علوم

طرح پژوهشی کاربردی دانشیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، به عنوان طرح برگزیده صنعتی وزارت علوم انتخاب شد.