درباره موسسات پژوهشی

مؤسسات پژوهشی کاربردی دانشکدگان فنی از دسته واحدهای پژوهشی نوع سه بوده در راستای توسعه و ترغیب انجام فعالیت‌های گروهی علمی پژوهشی از نوع کاربردی در دانشکدگان فنی و فراهم آوردن بستر مناسب و کارآمد برای برقراری ارتباط مؤثر و سازنده با سازمان‌ها و نهادهای دولتی و خصوصی کشور در حوزه صنعت تأسیس می شوند.

فعالیت این مؤسسات گامی در راستای تجاری سازی دستاوردهای دانشکدگان فنی و نیز توسعه فعالیت‌های بین رشته‌ای خواهد بود.

مؤسسات پژوهشی ممکن است زیر مجموعه دانشکدگان فنی یا دانشکده‌ها به صورت مستقل باشند.