پرسنل پژوهش‌های بنیادی

khatibi

راحله زارعی

رئیس اداره پژوهش‌های بنیادی

  • امور مربوط به امتیاز مقالات

داخلی: ۴۰۰۶

Jafarnezhadi

فاطمه جعفرنژادی

کارشناس امور پژوهشی

  • امور مربوط به حمایت مادی و معنوی  همایش ها/کنفرانس ها

داخلی: ۴۴۲۶

Farahani

فرحناز فراهانی

کارشناس مسئول امور پژوهشی

  • امور مربوط به گرنت

داخلی: ۴۴۶۷

khatibi

سمیه صادقی

کارشناس امور پژوهشی

  • امور مربوط به حمایت از پایان‌نامه / طرح نوع ششم / مسافرت‌‌ها و مأموریت‌ها

داخلی: ۴۴۴۸

فرنوش بهرامی

کارشناس امور پژوهشی

  • بررسی و اعتبار سنجی کنفرانس های اعضای هیأت علمی در سامانه ISC 

داخلی: ۴۲۷۹