پرسنل پژوهش‌های کاربردی

khatibi

رسول مظلوم

 رئیس اداره امور پژوهش‌های کاربردی

  • امور مربوط به قراردادهای پژوهشی کاربردی

داخلی:  ۸۲۴۴

khatibi

سیامک جهانبخش

کارشناس مسئول امور پژوهشی

  • امور مربوط به بیمه و مفاصا حساب قراردادهای پژوهشی کاربردی

داخلی: ۴۱۷۰

khatibi

مریم رحمانی

کارشناس امور پژوهشی

  • امور مربوط به کارفرمایان (ارتباط با صنعت)

داخلی: ۴۴۲۷

khatibi

منیره طباطبایی

کارشناس امور پژوهشی

  • امور مربوط به قراردادهای تفاهم‌نامه‌ها ی دفاعی / امور مربوط به قراردادهای کاربردی

داخلی: ۵۴۴۲

khatibi

الهه فیض آبادی

کارشناس امور پژوهشی

  • امور مربوط به خرید مواد و تجهیزات آزمایشگاهی

داخلی: 4449

khatibi

فاطمه عباس تقی

کارشناس امور پژوهشی

  • امور مربوط به تخصیص امتیاز گرنت طرح‌های کاربردی

داخلی: ۳۶۱۰