مدیریت و کارکنان

 

دکتر مراد کریم پور

سرپرست کتابخانه های پردیس دانشکده‌های فنی

داخلی: ۹۸۰۲

 

khatibi

نوشین فروزانی

معاون کتابخانه پردیس۲

 • امور اداری و مکاتبات کتابخانه

داخلی: ۹۸۰۱

khatibi

محجوبه نعیمی

معاون کتابخانه پردیس مرکزی

 • امور اداری و مکاتبات کتابخانه

  داخلی: ۲۲۲۷

khatibi

ناهید فرخ نژاد

کارشناس کتابخانه

 • امور مربوط به فهرست نویسی و آماده سازی کتاب‌ها و نشریات

داخلی: ۳۰۳۱

khatibi

نرگس صادقی

کارشناس کتابخانه

 • امور مربوط به فهرست نویسی کتاب‌ها و پایگاه‌های اطلاعاتی و نشریات

داخلی: ۹۸۰۹

khatibi

مریم فتاحی

کارشناس کتابخانه

 • امور مربوط به بخش امانت

داخلی: ۹۸۰۵

khatibi

مسعود بهمن آبادی

کارشناس کتابخانه

 • امور مربوط به پایان نامه‌ها

داخلی: ۹۸۰۶

khatibi

سهیلا مقدم راد

کارشناس کتابخانه (مفتخر به کسب کسوت بازنسشتگی از ابتدای سال ۱۳۹۹)

 • امور مربوط به ثبت و سفارشات و خرید

 

داخلی: ۳۰۳۱

khatibi

مهتاب سرتیپی

کارشناس کتابخانه

 • امور مربوط به ورود اطلاعات پایان نامه

 

داخلی: ۲۸۵۴

khatibi

علیرضا اشتری

کارشناس کتابخانه

 • امور مربوط به بخش امانت

 

داخلی: ۲۸۵۴

khatibi

نوروزعلی شجاعی

نگهبان

 • امور مربوط به صندوق امانت کتابخانه، کنترل ورود و خروج کتابخانه پردیس۲

 

داخلی: ۹۸۰۷

khatibi

داود احسانی

نگهبان

 • نگهبانی کتابخانه، کنترل ورود و خروج