پرسنل مرکز فناوری اطلاعات

 

Zohrehvand

محمدجلال زهره‌وند

معاون مرکز فناوری اطلاعات

  • نظارت و راهبری فرایندهای علمیاتی در حوزه فناوری اطلاعات دانشکدگان فنی

داخلی ۵۱۱۸

Kiani

احسان کیانی آزاد

کارشناس مسئول فرابری داده‌ها

  • نگهداری و توسعه شبکه‌ی دانشکدگان فنی۲
  • Data Center & Workstation

داخلی ۵۱۱۷

asadshir

اسدالله اسدشیر

کارشناس فرابری داده‌ها

  • نگهداری و توسعه شبکه‌‌ی دانشکدگان فنی۲
  • Data Center & Workstation

داخلی ۵۱۱۷

Babaloo

مهدی بابالو

کارشناس سخت‌افزار و شبکه

  • توسعه و نگهداری شبکه‌ی دانشکدگان فنی مرکزی (۱)

داخلی ۲۲۶۶