پرسنل دفتر معاونت

مهری قلی‌زاده

کارشناس مسئول امور اداری و دفتری معاونت پژوهشی

تلفن: ۶۱۱۱۴۲۲۸

نغمه السادات سجادی

کارشناس امور دفتری/ امور مربوط به ازمایشگاهها/سامانه جامع آزمایشگاهها/ HSE

تلفن: ۶۱۱۱۴۲۲۸