ایمنی آزمایشگاه ها، موسسات و مراکز تحقیقاتی

یکی از مراکز پرمخاطره در دانشکدگان فنی دانشگاه تهران، آزمایشگاه ها و مراکز تحقیقاتی است که دارای انواع دستگاه ها و مواد و ترکیبات شیمیایی است که گستره ای از مخاطات فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی را در برمی گیرد. از این رو کمیته کارگروه HSE دانشکدگان فنی در تابستان سال 1398 تصمم گرفت تا با بازدیدهای دوره ای مطابق تقویم HSE دانشکدگان فنی (دریافت فایل) مخاطرات موجود را شناسایی نموده و آزمایشگاه ها بر اساس گزارش دریافتی از کارگروه HSE به رفع آنها اقدام نمایند. این گزارش ها شامل شرح شرایط ناایمن در آزمایشگاه،  اقدامات پیشنهادی اصلاحی و تصاویر اخذ شده از شرایط ناایمن در آزمایشگاه می باشد. هدف از این بازدیدها کمک به سرپرستان آزمایشگاه جهت شناسایی موارد ناایمن موجود در آزمایشگاه و دستیابی به راه حل‌هایی برای رفع آن معضلات است تا از رخ دادن حوادث در آزمایشگاه‌ها پیشگیری گردد. پس از بازدیدها و بر اساس مخاطرات مشاهده شده، آزمایشگاه‌های مورد ارزیابی به چهار دسته A، B، C و D طبقه بندی گردید و آزمایشگاه‌های گروه A نیازمند اصلاحات فوری تشخیص داده شد. کم خطر بودن گروه D به معنای عدم رسیدگی نیست چون در مواردی می‌تواند خطرات جبران ناپذیری را ایجاد نماید و به هیچ عنوان قابل اغماض نیست.