فراخوان‌ پژوهشی اعضای هیأت علمی (جاری)

فراخوان‌(طرح‌های پژوهشی) مربوط به اعضای هیأت علمی - نیمه دوم 1400

مطابق ماده ۷ آئین نامه بند و تبصره ۹ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ حداقل ۶۰ درصد مبلغ هر پروژه باید به دانشجویان یا پژوهشگران پسادکتری یا دانش‌آموختگان پژوهشگر یا نیروی کارورز فعال در پروژه پرداخت خواهد شد.

ردیفنام شرکت/ارگان/سازمان متقاضیآدرس وبعنوان تحقیقتاریخ اعلانمهلت ارسال پروپوزالمبلغ پیشنهادی
1شركت گاز استان تهرانhttp://sate.atf.gov.irارائه روش بهينه براي رسيدن به مقاومت زير ۱ اهم براي سيستم ارت ايستگاه‌هاي تقليل فشار-۱۴۰۰/۰۸/۰۱200
2شركت گاز استان تهرانhttp://sate.atf.gov.irبازگرداني گاز ونت و پرچينگ شبكه به مدار مصرف به جهت عدم هدررفت گازطبيعي و آلايندگي محيطي-۱۴۰۰/۰۸/۰۱200
3شركت سهامي توليد آلوميناي ايرانhttp://sate.atf.gov.irبهينه سازي و طراحي سيستم خردايش و پيش فرآوري بوكسيت هاي شركت آلوميناي ايران-۱۴۰۰/۰۷/۳۰-
4شركت سهامي آب منطقه‌اي آذربايجان شرقيhttp://sate.atf.gov.irبررسي فرهنگ و ارزشهاي سازماني شركت آب منطقه‌اي آذربايجان شرقي-۱۴۰۰/۰۷/۳۰90
5شركت سهامي آب منطقه‌اي همدانhttp://sate.atf.gov.irطراحي بهينه شبكه پايش سطح آب زيرزميني آبخوان‌هاي كبودرآهنگ واسدآباد-۱۴۰۰/۱۲/۲۹16
6شركت سهامي آب منطقه‌اي همدانhttp://sate.atf.gov.irتعيين نقاط حادثه خيز در مواقع سيلاب و تعريف سناريوهاي لازم براي به حداقل رساندن ريسك‌هاي موجود-۱۴۰۰/۱۲/۲۸10
7شركت سهامي آب منطقه‌اي همدانhttp://sate.atf.gov.irمحاسبه اجزاي بيلان با استفاده از روش‌هاي نوين-۱۴۰۰/۱۲/۲۸-
8شركت سهامي آب منطقه‌اي همدانhttp://sate.atf.gov.irبررسي و تعيين آب معادل برف با استفاده از تصاوير ماهواره‌اي به خصوص در حوضه آبريز سدهاي مخزني استان-۱۴۰۰/۱۲/۲۸22
9شركت سهامي برق منطقه‌اي فارسhttp://sate.atf.gov.irپياده سازي پروتكل ارتباطي 61850 IEC در رله هاي حفاظتي واضافه جريان جهتي و غير جهتي همراه با اتو ريكلوز و توابع كمكي و رله هاي اضافه و كاهش ولتاژ-۱۴۰۰/۰۹/۰۱446
10شركت پالايش گاز فجر جمhttp://sate.atf.gov.irتحليل تنش بار وارده بر نگهدارنده سيني برج جذب واحد شيرين سازي گاز جهت بدست آوردن حداقل ضخامت مناسب براي سرويس دهي-۱۴۰۰/۰۸/۱۴-
11شركت پالايش گاز فجر جمhttp://sate.atf.gov.irبررسي علل خوردگي رينگ و ساپورت نگهدارنده سيني برج جذب واحد شيرين سازي گاز و شبيه سازي خوردگي رينگ و ساپورت با در نظر گرفتن شرايط فرايندي و واكنش‌هاي خوردگي با استفاده از نرم افزار COMSOL-۱۴۰۰/۰۸/۱۴-
12شركت پالايش گاز فجر جمhttp://sate.atf.gov.irمطالعات مهندسي تأثير تفكيك فازي شركت پالايش گاز فجر جم-۱۴۰۰/۰۷/۳۰-
13شركت سهامي برق منطقه‌اي فارسhttp://sate.atf.gov.irطراحي و ساخت سخت افزار Bay Control Unit-۱۴۰۰/۰۹/۰۱500
14شركت سهامي برق منطقه‌اي فارسhttp://sate.atf.gov.irارائه مدل ارزيابي كيفي - فني محصولات نرم افزاري-۱۴۰۰/۰۹/۰۱-
15شركت سهامي برق منطقه‌اي فارسhttp://sate.atf.gov.irبررسي تاب اوري شبكه برق استان‌هاي فارس و بوشهر در صورت بروز اختلال در زير ساخت‌هاي سيستم اسكاداي مركز كنترل-۱۴۰۰/۰۹/۰۱100
16شركت سهامي برق منطقه‌اي فارسhttp://sate.atf.gov.irطراحي و ساخت ترمينال تله پروتكشن با خروجي E1 و فيبر نوري بر اساس استاندارد C 637094-۱۴۰۰/۰۹/۰۱150
17شركت سهامي برق منطقه‌اي فارسhttp://sate.atf.gov.irطراحي و ساخت سخت افزار Mergingunit-۱۴۰۰/۰۹/۰۱200
18شركت سهامي برق منطقه‌اي فارسhttp://sate.atf.gov.irطراحي و ساخت كارت فيبر نوري پايانه راه دور ABB560 با قابليت رينگ كردن شبكه دو باس و اتصال سابرك ها با يكديگر بصورت همزمان-۱۴۰۰/۰۹/۰۱150
19شركت سهامي برق منطقه‌اي فارسhttp://sate.atf.gov.irآسيب شناسي هماهنگي درون سازمان با تأكيد بر چالش‌هاي عدم هماهنگي درون واحدي بين واحدي و برون سازماني-۱۴۰۰/۰۹/۰۱60
20شركت سهامي برق منطقه‌اي فارسhttp://sate.atf.gov.irطراحي و ساخت سخت افزار Measuringunit-۱۴۰۰/۰۹/۰۱300
21شركت سهامي برق منطقه‌اي هرمزگانhttp://sate.atf.gov.irتحليل فني- اقتصادي و امكان‌سنجي استفاده از خطوط فشرده در شهرستان بندرعباس-۱۴۰۰/۰۷/۳۰250
22شركت سهامي برق منطقه‌اي هرمزگانhttp://sate.atf.gov.irطراحي نظام كارراهه شغلي به منظور توسعه منابع انساني و ارتقا عدالت محور-۱۴۰۰/۰۷/۳۰300
23شركت سهامي برق منطقه‌اي هرمزگانhttp://sate.atf.gov.irبررسي علل سوختن تجهيزات و بردهاي الكترونيكي در پست‌هاي فوق توزيع شبكه برق هرمزگان و ارائه راه كارهاي عملي-۱۴۰۰/۰۷/۳۰250
24شركت سهامي برق منطقه‌اي هرمزگانhttp://sate.atf.gov.irتجزيه و تحليل و تعيين حداكثر بارگيري مجاز از ترانسفورماتورهاي انتقال و فوق توزيع شركت برق منطقه‌اي هرمزگان-۱۴۰۰/۰۷/۳۰550
25شركت سهامي آب منطقه‌اي سيستان و بلوچستانhttp://sate.atf.gov.irبررسي آلودگي و منشأ عناصر سنگين و آرسنيك در منابع آب زيرزميني كمربند آتشفشاني تفتان- بزمان و ارائه شبكه پايش-۱۴۰۰/۰۷/۳۰70
26شركت سهامي آب منطقه‌اي سيستان و بلوچستانhttp://sate.atf.gov.irپهنه بندي پتانسيلي آب زيرزميني با استفاده از تجزيه و تحليل شاخص هم پوشاني وزني (مطالعه موردي؛ دشت گوهركوه، استان سيستان و بلوچستان-۱۴۰۰/۰۷/۳۰70
27شركت سهامي آب منطقه‌اي سيستان و بلوچستانhttp://sate.atf.gov.irارزيابي و تحليل هفت دهه فعاليت‌هاي مهندسي در رودخانه سيستان و ارائه راهكارهاي جديد براي مديريت يكپارچه رودخانه سيستان با اهداف مشخص و مدلسازي جامع وضعيت آينده-۱۴۰۰/۰۷/۳۰70
28شركت برق منطقه‌اي اصفهانhttp://sate.atf.gov.irاستفاده از روش High Frequency Current Transformers - HFCT در تشخيص خطاي تخليه جزئي در ترانسفورماتورهاي قدرت شركت برق منطقه‌اي اصفهان-۱۴۰۰/۰۷/۲۷200
29شركت سهامي توليد آلوميناي ايرانhttp://sate.atf.gov.irمطالعه و تحقيق براي ساخت داخل پارچه فيلترهاي درام واحدهاي ۱۴ و ۱۷ مجتمع آلوميناي جاجرم-۱۴۰۰/۰۷/۳۰-
30شركت سهامي منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارسhttp://sate.atf.gov.irبررسي غلظت و ريسك‌هاي بهداشتي ناشي از فلزات سنگين، محصولات جانبي گندزدايي، فتالات ها و آفت كش‌ها در آب شرب و بهداشتي مصرفي در سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس و پيمانكاران طرف قرارداد-۱۴۰۰/۰۷/۲۸-
31شركت سهامي توليد آلوميناي ايرانhttp://sate.atf.gov.irارائه الگوي مناسب چالزني و آتشكاري در معادن بوكسيت كهگيلويه و بوير احمد با در نظر گرفتن پارامترهاي فني خاص اين معادن-۱۴۰۰/۰۷/۳۰-
32شركت سهامي توليد آلوميناي ايرانhttp://sate.atf.gov.irمطالعه و تحقيق براي ساخت داخل قطعات مصرفي پمپ فشار بالاي هملمن مجتمع آلوميناي جاجرم-۱۴۰۰/۰۷/۳۰-
33شركت سهامي منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارسhttp://sate.atf.gov.irمطالعات ارزيابي اثرات توسعه منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس بر زيستگاه‌هاي خشكي منطقه-۱۴۰۰/۰۷/۲۸-
34شركت سهامي تهيه و توليد مواد معدني ايرانhttp://sate.atf.gov.irبررسي امكان سرمايه گذاري در صنايع مصرفي و پايين دستي نفلين سينيت در منطقه كليبر-۱۴۰۰/۰۷/۲۶-
35شركت سهامي تهيه و توليد مواد معدني ايرانhttp://sate.atf.gov.irمطالعه روش‌هاي بهينه فرآوري آهن معادن سنگ آهن حنار و بيشه-۱۴۰۰/۰۷/۳۰-
36شركت سهامي تهيه و توليد مواد معدني ايرانhttp://sate.atf.gov.irانجام مطالعه روش‌هاي بهينه فراوري دپوي باطله معدن سرب و روي ازبك كوه-۱۴۰۰/۰۷/۳۰-
37شركت مجتمع گاز پارس جنوبيhttp://sate.atf.gov.irارزيابي چرخه حيات محصولات و بررسي شاخص‌هاي محيط زيستي پالايشگاه‌هاي اول تا پنجم شركت مجتمع گاز پارس جنوبي و به روزرساني برنامه مديريت محيط زيستي براساس نتايجLCA-۱۴۰۰/۰۹/۱۰-
38شركت مجتمع گاز پارس جنوبيhttp://sate.atf.gov.irبررسي و تدوين شناسنامه (شرح جامع) مشاغل شركت مجتمع گاز پارس جنوبي-۱۴۰۰/۰۹/۱۰-
39شركت مجتمع گاز پارس جنوبيhttp://sate.atf.gov.irمطالعه و امكان سنجي استفاده از FLIR و LDAR در پالايشگاه‌هاي سوم و هفتم مجتمع-۱۴۰۰/۰۹/۱۰-
40شركت مجتمع گاز پارس جنوبيhttp://sate.atf.gov.irمطالعه و امكان سنجي حذف يا كاهش آلاينده‌هاي گازي و بخارات منتشره از سيستم جمع آوري و ذخيره پساب-۱۴۰۰/۰۹/۱۰-
41بانك مسكنhttps://sate.atf.gov.ir/تحليل رفتار مشتريان و ارائه مدل در خصوص منابع (حساب‌هاي تعهدي) تحليل رفتار مشتريان و ارائه مدل در خصوص مصارف (حساب‌هاي تسهيلاتي) تحليل رفتار مشتريان و ارائه مدل در خصوص خدمات-۱۴۰۰/۰۹/۳۰-
42شركت گاز استان تهرانhttps://sate.atf.gov.ir/خلق ارزش پايدار و استقرار مهندسي ارزش از منظر HSE و پدافند غير عامل در سازمان-۱۴۰۰/۰۸/۰۱-
43شركت گاز استان تهرانhttps://sate.atf.gov.ir/بررسي سطح فرهنگ سازماني و رهبري در HSE و پدافند غيرعامل در سازمان-۱۴۰۰/۰۷/۳۰-
44شركت گاز استان تهرانhttps://sate.atf.gov.ir/حوه دستيابي به پيشبرد تحول در HSE و پدافند غيرعامل-۱۴۰۰/۰۷/۳۰-
45شركت گاز استان تهرانhttps://sate.atf.gov.ir/بررسي فرسودگي و رضايتمندي و سلامت شغلي در بين كاركنان شركت گاز استان تهران و ارائه رهيافت‌ها و راهكارها-۱۴۰۰/۰۷/۳۰-
46شركت گاز استان تهرانhttps://sate.atf.gov.ir/ارائه الگويي جهت محاسبه هزينه اجتماعي گازرساني در شركت گاز استان تهران-۱۴۰۰/۰۷/۳۰-
47شركت گاز استان تهرانhttps://sate.atf.gov.ir/تحليل آسيب پذيري تأسيسات بر اساس بحران‌هاي غالب در مناطق و نواحي گازرساني استان تهران---
48شركت سهامي آب منطقه‌اي همدانhttps://sate.atf.gov.ir/ارزيابي آثار تغيير اقليم بر ميزان بارندگي حوزه‌ها و دبي سيلابي رودخانه‌هاي اصلي در دوره‌هاي آتي-۱۴۰۰/۱۲/۲۸-
49شركت سهامي آب منطقه‌اي همدانhttps://sate.atf.gov.ir/ارزيابي اثر افت سطح آب زيرزميني بر سيلخيزي رواناب رودخانه‌هاي اصلي استان-۱۴۰۰/۱۲/۲۸-
50شركت سهامي آب منطقه‌اي همدانhttps://sate.atf.gov.ir/محاسبه تبخير و تعرق واقعي در حوضه آبريز سد اكباتان-۱۴۰۰/۱۲/۲۸-
51شركت سهامي آب منطقه‌اي همدانhttps://sate.atf.gov.ir/تعيين ضرايب رواناب در حوزه‌هاي استان از طريق كاليبراسيون مدل هيدرولوژيكي-۱۴۰۰/۱۲/۲۸-
52شركت سهامي آب منطقه‌اي همدانhttps://sate.atf.gov.ir/ارائه مدل بارش رواناب جهت برآورد حجم و دبي ساعتي سيلاب در حوضه آبريز وسج-۱۴۰۰/۱۲/۲۸-
53شركت سهامي آب منطقه‌اي همدانhttps://sate.atf.gov.ir/تهيه نقشه ضريب زبري در پهنه سيلابي رودخانه‌هاي اصلي استان از طريق كاليبراسيون مدل هيدروليكي-۱۴۰۰/۱۲/۲۸-
54شركت سهامي عمران شهر جديد انديشهhttps://sate.atf.gov.ir/برنامه ريزي معماري مشاركتي مدرسه اجتماعي در شهر انديشه-۱۴۰۰/۰۷/۳۰-
55شرکت سهامی عمران شهرهای جدید، مادر تخصصیhttps://sate.atf.gov.ir/نظام هوشمند سازی در شهرهای جدید-۱۴۰۰/۰۷/۳۰-
56شركت سهامي عمران شهرهاي جديد، مادر تخصصيhttps://sate.atf.gov.ir/راهكارهاي فضايي -كالبدي مديريت بحران پس از زلزله احتمالي در شهر جديد هشتگرد۱۴۰۰/۰۷/۲۱۱۴۰۰/۰۷/۲۵-
57صندوق نو آوري و شكوفايي رياست جمهوري-توسعه كپسول هاي شفاف محافظ ميكرو چيپ تزريقي در بدن دام۱۴۰۰/۰۷/۲۱۱۴۰۰/۰۸/۰۱-
58اولویت‌های تحقیقاتی فعال در سامانه ارتباط جامعه و صنعت با دانشگاه (ساجد) در حوزه فلزیاب صنعتی و پلیمر - نوین حسگر سهند تبریز (جدید)-سازنده اولین و تنها فلزیاب صنعتی در ایران. بدون و وابستگی به هیچ ماژول خارجی1400/06/06--
59اولویت‌های تحقیقاتی فعال در سامانه ارتباط جامعه و صنعت با دانشگاه (ساجد) در حوزه فلزیاب صنعتی و پلیمر - شرکت سیم و کابل مغان (جدید)-آزمون مقاومت در برابر اشعه UV اندازه‌گیری میزان اکسیژن ازدیاد طول پلیمرها در دمای پایین1400/06/06--
60اولویت‌های تحقیقاتی فعال در سامانه ارتباط جامعه و صنعت با دانشگاه (ساجد) در حوزه ماشین آلات کشاورزی - شرکت نفیس تدبیر هوشمند (جدید)-مکانیزاسیون ماشین آلات کشاورزی، ایجاد تحلیل بر روی عملکرد میدانی دستگاه‌های ضد سرمازدگی باغات تولیدی شرکت در باغات مثمر ثمر استان و کشور1400/06/27--
61اولویت‌های تحقیقاتی فعال در سامانه ارتباط جامعه و صنعت با دانشگاه (ساجد) در حوزه فناوری های نوین- سازمان پدافند غیرعامل (جدید)-بررسی فناوری نوین زنجیره بلوکی و تدوین الزامات و ملاحظات پدافندی این فناوری1400/06/06--
62اولویت‌های تحقیقاتی فعال در سامانه ارتباط جامعه و صنعت با دانشگاه (ساجد) در حوزه فناوری های نوین- شرکت سینا تجهیز البرز (جدید)-تولیدکننده تجهیزات پزشکی نیاز به همکار با گرایش کارشناسی الکترونیک در استان البرز1400/06/10--
63اولویت‌های تحقیقاتی فعال در سامانه ارتباط جامعه و صنعت با دانشگاه (ساجد) در حوزه هوش مصنوعی و تولید قطعات مکانیکی و ابزارآلات- شرکت سپهر پردازش هوشمند آرتین (جدید)-هوش مصنوعی، یادگیری ماشین، یادگیری عمیق1400/06/27--
64اولویت‌های تحقیقاتی فعال در سامانه ارتباط جامعه و صنعت با دانشگاه (ساجد) در حوزه هوش مصنوعی و تولید قطعات مکانیکی و ابزارآلات- صنایع دانش ارکان آسیا (جدید)-طراحی منابع تغذیه و یو پی اس1400/06/27--
65شرکت فولاد مبارکه اصفهان و اطلاع‌رسانی (جدید)-اعطای گرنت پژوهشی به پایان‌نامه‌‌ ها و رساله‌‌‌ های دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی---
66معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری اصفهان (جدید)-تحلیل و امکان‌سنجی استفاده از سیستم تشخیص موانع در خطوط قطار شهری اصفهان1400/06/291400/07/17-
67صندوق نو آوری و شکوفایی ریاست جمهوری (جدید)-توسعه دستیار هوشمند صوتی با تمرکز بر NLP1400/07/031400/06/17-
68صندوق نو آوری و شکوفایی ریاست جمهوری (جدید)-توسعه مشعل‌های گازی طول سرعت بالا1400/06/301400/06/07-
69شرکت آب و فاضلاب استان یزد (جدید)-با 8 عنوان پژوهش1400/04/01--
نمایش ۱ تا ۶۹ مورد از کل ۶۹ مورد.