رویدادها - آرشیو

اطلاعیه مراسم تکریم و معارفه

اطلاعیه مراسم تکریم و معارفه

برگزاری مراسم تکریم معاون پژوهشی سابق پردیس دانشکده های فنی، جناب آقای دکتر حنفی زاده و معارفه جناب آقای دکتر بهزاد رستمی به عنوان معاون پژوهشی پردیس دانشکده های فنی