بیمه آزمایشگاه ها

پیرو انعقاد قرارداد بیمه مسئولیت مدنی آزمایشگاه با شرکت بیمه‌گر راهنمای اجرایی بیمه مسئولیت مدنی آزمایشگاه‌های دانشکدگان فنی  به شرح زیر می باشد:

۱- تکمیل فرم پرسشنامه (به پیوست می باشد)

۲- ارسال فرم به شرکت بیمه (سرکار خانم میرگلوی بیات نماینده شرکت بیمه ایران به شماره تلفن ۴۵۶۸۴۱۰۵ و تلفن همراه ۰۹۲۱۲۹۶۵۸۹۸)

۳- انعقاد قرارداد و صدور بیمه نامه از طرف شرکت بیمه

۴- پرداخت حق بیمه توسط سرپرست محترم آزمایشگاه از طریق سامانه https://epay.iraninsurance.ir/

۵- ارسال مدارک شامل فیش واریزی و بیمه نامه به دفتر معاونت پژوهشی جهت انجام اقدامات آتی برای اعمال امتیاز گرنت

همچنین به استحضار می‌رساند در خصوص "صدور بیمه نامه مسئولیت مدنی آزمایشگاه‌های دانشگاه" شرایط ذیل از نمایندگی شرکت سهامی بیمه ایران تهیه گردیده است که به شرح ذیل می‌باشد:

۱- ظرفیت هر آزمایشگاه: بین ۵ تا ۲۰ نفر متغیر

۲- بیمه مسئولیت مدنی مدیران واحدهای آموزشی و پژوهشی، در قبال استفاده کنندگان از آزمایشگاه‌ها اعم از (کارکنان، اعضای هیأت علمی، مدیران، دانشجویان، و مستخدمین) می‌باشد.

۳- حق بیمه هریک از آزمایشگاه‌ها با احتساب مالیات ۴،۳۶۰،۰۰۰ ریال می‌باشد که به صورت مستقل توسط هر آزمایشگاه در هر کدام از واحدهای دانشگاهی همزمان با صدور بیمه نامه تأمین و پرداخت می‌شود.

۴- تعهدات بیمه گر جهت خسارت‌های جانی در بیمه نامه برای هر آزمایشگاه شامل:

* هزینه پزشکی برای هر نفر در هر حادثه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (صد میلیون ریال)

* هزینه پزشکی در طول مدت بیمه نامه: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (پانصد میلیون ریال)

* غرامت فوت و نقص عضو برای هر نفر در هر حادثه: ۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (شش میلیارد و چهار صد میلیون ریال)

* غرامت فوت و نقص عضو اشخاص در طول مدت بیمه نامه: ۱۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (دوازده میلیارد و هشتصد میلیون ریال)

پرسشنامه بیمه آزمایشگاه