آموزش HSE در دانشکدگان فنی دانشگاه تهران

بر اساس مصوبات صورتجلسه شورای دانشکدگان فنی، تمامی دانشجویان تحصیلات تکمیلی موظف گردیدند تا دوره آموزشی یک روزه HSE  را بگذرانند.  از این رو معاونت پژوهشی دانشکدگان فنی دانشگاه تهران در همکاری با مرکز آموزش‌های عالی تخصصی دانشکدگان فنی اقدام به برگزاری دوره‌های متنوع آموزشی در حوزه سلامت، ایمنی و محیط زیست (HSE) و ارائه گواهی نامه‌های معتبر می‌نماید. در لینک‌ زیر می‌توانید اطلاعات مربوط به فعالیت‌های آموزشی کارگروه HSE در دانشکدگان فنی را جستجو نمائید.