مطالب مرتبط با کلید واژه

دانشگاه تهران


انستیتو مهندسی نفت

تاریخچه اساس‌نامه مؤسسه انستیتو مهندسی نفت در سال ۱۳۷۹ در راستای تأمین نیازهای صنعت نفت و با ارائه خدمات پژوهشی و آموزشی در زمینه فناوری‌های بالادستی نفت و گاز و با بهره‌گیری از توانایی‌های علمی و فنی دانشگاه تهران و حمایت وزارت ...

مؤسسه پژوهش در مدیریت‌و برنامه‌ریزی انرژی

تاریخچه مؤسسه پژوهش در مدیریت و برنامه‌ریزی انرژی در سال ۱۳۸۲ با بهره‌گیری از پتانسیل دانشگاه تهران و حمایت وزارت نیرو، در قالب مرکز پژوهشی نوع سوم تأسیس و در قالب طرح‌های پژوهشی مورد نیاز صنایع انرژی کشور در چهار حوزه ...

تجهیزات بانک توسعه اسلامی

.button { background-color: #4CAF50; /* Green */ border: none; color: white; padding: 5px 5px; text-align: center; text-decoration: none; display: inline-block; font-size: 14px; margin: 4px 2px; transition-duration: 0.4s; cursor: pointer; } .button1 ...